Naar private lease

Disclaimer

1. Algemeen

1.1 Deze website (de “Site”) is een informatiesite in verband met de leasing van auto’s en auto in het algemeen en meer bepaald met volledige service leasing en fleet management.
1.2 Dit zijn de algemene voorwaarden en bepalingen (de "voorwaarden") inzake de toegang van de gebruiker ("u" of "uw") en het gebruik van de Inhoud die u wordt aangeboden door Opel Leasing ("Opel Leasing", "wij", "ons", "onze") op deze Site.
1.3 Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen. Door de toegang tot en het gebruik van de Site, erkent u dat u de voorwaarden hebt gelezen, deze voorwaarden hebt begrepen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en de Inhoud daarvan.
1.4 Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

 

2. Intellectueel eigendom

2.1 U maakt enkel en alleen eerlijk gebruik van de woorden en tekens in verband met Opel Leasing met inbegrip van maar niet beperkt tot de gestileerde vorm, van alle bijbehorende logo's, symbolen en combinaties van het voorgaande met een ander woord of merken (de "handelsmerken") en u mag geen gebruik maken van de handelsmerken:
(i) als onderdeel van uw eigen merken;
(ii) op een manier die tot verwarring kan leiden;
(iii) om producten of diensten te identificeren of te impliceren waarop zij geen betrekking hebben; of
(iv) op een manier die kan leiden tot schade aan de reputatie van Opel Leasing of een van haar dochter ondernemingen en gelieerde ondernemingen danwel haar bestuurders en werknemers (de "Filialen").
2.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, rapportages, database informatie, materiaal, teksten, afbeeldingen, foto's, software, functionaliteit en afbeeldingen vervat in of toegankelijk op de Site (de "Inhoud") aan u gepresenteerd door Opel Leasing of derden beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en andere recht. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
2.3 U mag niet, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door het toepasselijke recht of zoals (geheel of gedeeltelijk) anderszins schriftelijk uitdrukkelijk met toestemming kan worden overeengekomen:

2.4 U hebt alleen toegang tot en gebruik van de Site zoals bepaald in deze voorwaarden.
2.5 Tenzij anders vermeld, niets in deze voorwaarden kan worden beschouwd als het verlenen van een exclusieve licentie of andere overdracht van rechten van enig intellectueel eigendomsrecht of andere eigendomsrechten van Opel Leasing of haar gelieerde ondernemingen of een derde partij. U dient zich te onthouden van met name de verkoop, levering, lening of verhuur van alle of een deel van de Inhoud van de Site, toekenning van gebruikerslicenties daarvan of het beschikbaar stellen in welke vorm dan ook aan derden, tenzij door wettelijke voorschriften mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Leasing.
2.6 Bij wijze van uitzondering, een deel van de Inhoud is (misschien) het eigendom van hun respectievelijke auteurs.

 

3. Inhoud aangeboden op de site

3.1 De Inhoud die u aangeboden wordt op de Site is enkel ten behoeve van informatieve doeleinden. De Inhoud wordt periodiek bijgewerkt en/of gewijzigd en het verdient aanbeveling om de Site regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u beschikt over en op de hoogte bent van de nieuwste updates en/of wijzigingen. Opel Leasing behoudt zich het recht om de werken en/of de Inhoud op elk moment te wijzigen. Door de Site verder te openen en te gebruiken wordt u geacht te hebben ingestemd met de updates en/of de wijzigingen daarvan.
3. 2 Hoewel we inspanningen verrichten om u nauwkeurige Inhoud te leveren, is Opel Leasing noch enige van haar leveranciers of werknemers, noch een van haar filialen, noch enige van hun leveranciers of werknemers, aansprakelijkheid (voor zover toegestaan door de wet) of verantwoordelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de Inhoud. Besluiten gebaseerd op de Inhoud van de Site zijn voor uw eigen rekening en risico.
3.3 Toegang tot de Site en gebruik van de Inhoud kunnen worden beperkt voor bepaalde personen of in bepaalde landen. In dit verband dient u ervoor te zorgen dat het u wettelijk is toegestaan om toegang tot te hebben en de Inhoud te gebruiken.
3.4 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hypertext links naar andere sites, met name wat betreft de Inhoud van deze sites. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor de hyperlinks naar deze Sites en hyperlinks naar de Site. U dient zich te onthouden van deep-linking naar de website voor enig doel tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk bent gemachtigd door ons.
3.5 Wij behouden ons tevens het recht voor om advertenties te plaatsen op de pagina's van de Site.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Opel Leasing garandeert niet dat de Site zonder onderbreking of fouten zal functioneren. In het bijzonder kan de werking ervan tijdelijk worden onderbroken vanwege onderhoud, updates of technische verbeteringen. Opel Leasing wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele defecte, onmogelijkheid van toegang of slechte gebruiksvoorwaarden van de Site met name toe te schrijven aan ongepaste materiaal, storingen in verband met de internet provider, de verzadiging van het netwerk van Internet en andere redenen en oorzaken die niet gerelateerd zijn aan Opel Leasing van de hand.
4. 2 Opel Leasing noch een van haar Filialen zijn aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, winst of gegevens of enige indirecte, speciale of gevolg schade of verliezen, ongeacht of dergelijke verliezen of schade ontstaan in enig contract, nalatigheid of benadeling, inclusief zonder beperking van de voorgaande verliezen ten opzichte van:

4.3 Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, biedt Opel Leasing deze Site en haar Inhoud aan op een 'zoals het is' basis en Opel Leasing verwerpt alle voorwaarden, garanties, die kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen in deze voorwaarden, door de wet of anderszins. Uw enige rechtsmiddel overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst is om te stoppen met het gebruik van de Site.
4.4 Opel Leasing spant zich met zorg in om ervoor te zorgen dat de Site geen onnauwkeurigheden, fouten, virussen of fouten bevat, maar Opel Leasing garandeert niet dat dit het geval is.

 

5. Vrijwaring

U zult Opel Leasing en alle van haar Filialen vrijwaren tegen enige claim door een derde partij op verzoek van alle verliezen, kosten, acties, procedures, vorderingen, schade, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) of verplichtingen, dan ook opgelopen of die direct of indirect door Opel Leasing ten gevolge van toegang tot en gebruik van de Site of uw schending of niet-naleving van deze voorwaarden.

 

6. Wijziging van de voorwaarden

Opel Leasing behoudt zich het recht om de online voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Dergelijke wijzigingen worden direct effectief na te worden geplaatst op de Site. Door toegang tot en het gebruik van de website, aanvaardt u dat u aan de huidige voorwaarden op het moment van uw toegang gebonden bent. Het verdient daarom aanbeveling om de juridische informatie te raadplegen elke keer dat u zich toegang verschaft en gebruik maakt van de Site.

 

7. Opschorting en beëindiging van de toegang en gebruik van de Site

7. 1 Opel Leasing kan de toegang tot en gebruik van de Site opschorten danwel blokkeren (i) voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en (ii) om van tijd tot tijd te werken aan en/of de Inhoud te veranderen en (iii) in het geval dat wij geloven dat u of iemand aan wie u uw wachtwoord bekend heeft gemaakt of is geworden in strijd is of kunnen zijn met deze voorwaarden.
7.2 Opel Leasing kan de toegang tot en het gebruik van de Site beëindigen indien Opel Leasing ophoudt de website aan te bieden, om welke reden dan ook.
7. 3 Opel Leasing zal redelijke inspanningen verrichten om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de reden(en) voor beëindiging. In dat geval hebt u nog steeds het recht Opel Leasing te contacteren.
In alle gevallen bent u niet gerechtigd tot schadevergoeding of schadeloosstelling voor welke reden dan ook.

 

8. Bescherming van persoonsgegevens en privacybeleid

8.1 Deze Site voldoet aan de beginselen van de Europese richtlijn 95/46 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
8.2 Om te reageren op uw behoeften en tijdens het browsen van de Site, kunnen wij persoonlijke informatie verzamelen over u ("persoonlijke gegevens"), verwerkt door computers (sommige informatie kan worden verplicht).
8.3 Hoewel deze informatie het enige doel van Opel Leasing is, is uitdrukkelijk begrepen dat wij gemachtigd zijn om persoonlijke gegevens te gebruiken voor de doeleinden voor het beheer van de commerciële relatie, prospectie en het maken van statistische enquêtes, risicobeheer en selectie, het realiseren van commerciële acties, te allen tijde met inachtneming van de wettelijke reglementaire verplichtingen, met name wat betreft bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme doeleinden.
8.4 We kunnen ook "Cookies" opslaan op uw computer om uw het browsen te vergemakkelijken en ten behoeve van het bouwen van statistieken. Een Cookie slaat informatie over uw browsgedrag op de website op (pagina’s die al zijn toegetreden, tijd en datum etc.) waar we toegang kunnen krijgen tijdens uw komende bezoek aan onze website. Er is geen derden cookie. U erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en u geeft Opel Leasing toestemming om hiervan gebruik te maken.

Om deze opslag te voorkomen, kunt u het volgende doen in de huidige configuratie van uw webbrowser:

Voor Internet Explorer 5
In de menubalk, klik op "Extra" dan "Internet options". Selecteer het tabblad "Beveiliging" en de "Geef de niveaus" knop. Zoek de vermelding "Autoriseer Cookies opgeslagen op uw computer" in het pull-down menu. U kunt vervolgens een van de volgende opties selecteren: Activeer / Request / uitschakelen.
Voor Netscape Communicator
Selecteer in het menu "Bewerken" de "Voorkeuren". Klik op de categorie van de "Advanced". U kunt vervolgens een van de volgende opties accepteren: Alle Cookies / Alleen Cookies accepteren die zijn teruggekeerd naar de oorspronkelijke server / Uitschakelen Cookies. Bovendien kunt u de volgende optie aanvinken: "Waarschuwing voordat een Cookie wordt geaccepteerd".
Voor Internet Explorer 6 of 7 
In de menubalk, klik op "Extra" dan "Internet Options". In de tab "privacy" kunt u de instelling van de privacy veranderen van ‘’alle Cookies accepteren" naar "het blokkeren van alle Cookies".
Voor Firefox 3 
In het menu “In de menubalk, klik op "Extra" vervolgens "Opties". In de tab "Privacy" is een sectie over Cookies, waar u Cookies wel of niet kunt accepteren.

8. 5 U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie om legitieme reden. U kunt ook bezwaar maken, zonder kosten voor uzelf, voor gebruik ervan met het oog op de prospectie, met name voor het bedrijf.
8.6 U kunt uw recht op toegang, rectificatie en bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met de web master.

 

9. Gebruikersnaam

9.1 Er zijn delen van de Site die enkel toegankelijk zijn na identificatie van een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiksnaam en wachtwoord zijn te allen tijde persoonlijk en niet overdraagbaar. Geheimhouding en bewaring hiervan wordt te allen tijde verplicht door Opel Leasing.
9.2 In geval van verlies, openbaarmaking, misbruik of diefstal van de gebruiksnaam en het wachtwoord dient u Opel Leasing hiervan onverwijld in kennis te stellen. Schade als gevolg hiervan is te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam en wachtwoord.

 

10. Slotbepalingen

10.1 Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid - Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met het gebruik van de Site zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
10. 2 Scheidbaarheid - Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou blijken te zijn door een bevoegde rechter, blijven de voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling verwijderd zonder beinvloeding van de overige voorwaarden.
10.3 Toekenning - U verbindt zich ertoe dat u niet zal toewijzen, verkopen, verhuren, licenseren of op enige andere wijze uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zal overdragen. Overtreding van dit verbod op enigerlei wijze, succesvol of niet, zal leiden tot de onverwijlde beëindiging van de diensten van Opel Leasing. Opel Leasing kan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een derde partij naar eigen goeddunken toewijzen. 
10. 4
 Gehele overeenkomst - Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of alle communicatie, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, zowel mondelinge, uitdrukkelijk of impliciet daarop betrekking hebbende.
10. 5 Geen vrijstellingen, overeenkomsten of vertegenwoordigingen- Onze nalatigheid met betrekking tot een schending door u of anderen, betekent geen afstand doen van ons recht om te handelen met betrekking tot die schending danwel inbreuk of latere soortgelijke of andere inbreuken.
10.6 Tenzij specifiek en uitdrukkelijk aan de orde is gesteld in de voorwaarden, worden er geen representaties, verklaringen, toestemmingen, vrijstellingen of andere handelingen of nalatigheden door Opel Leasing of een van haar Filialen geacht juridisch bindend te zijn voor Opel Leasing of een van haar Filialen.